PowerPoint-presentatie

January 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

Seminarie UCC 18 april 2016

Oei …

Bronnen CRSNP

VEA VIL Portilog

Douanecongres Documentatie op website federale overheid

Bronnen Logicus

Nationaal forum UPS Informatie via klanten

Clustermeetings (industrie, havens, express carriers, EDC’s…)

Noël Colpin

Bronnen De informatie die we presenteren kan onvolledig zijn of onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de lopende negotiaties, interpretaties en guidelines

Pfffff …

Goed nieuws!

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek De theorie

Historiek

De praktijk Demo’s en planning

DA - IA

Extra’s Vragen & antwoorden

29-12-2015 - Gedelegeerde verordening - Uitvoeringsverordening UCC Douanewetboek van de unie

ED ED voor de Europese douane unie

CDW Communautair douanewetboek

RV 09-10-2013 Raadsverorde ning

TDA (Transitional Delegating Act) • Overgangsmaatregelen = het legale platform terwijl de IT systemen van de EU lidstaten worden ontwikkeld • Nieuwe systemen die niet operationeel zijn verder laten werken volgens de huidige procedures • Hangt nauw samen met het werkprogramma UCC werkprogramma • Uitvoeringsbesluit van 29/04/2014 • Streefdata voor de ontwikkeling van de nieuwe elektronische systemen • Elk jaar wordt dit herzien

Historiek

Doel UCC

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Gemoderniseerde wetgeving

Vereenvoudiging van de wetgeving Effectievere douanecontroles Gestandaardiseerde uitvoering (Europese harmonisatie en standaardisatie) Digitalisering berichtenverkeer (100% elektronische afhandeling van de douaneformaliteiten)

Vragen & antwoorden

Historiek

Historiek UCC

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Historiek UCC

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek De theorie

Planning UCC

De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Vergunningen

Tegen 01-05-2019 moeten de vergunningen herbeoordeeld zijn 2019 2018 2017 2016

GO-LIVE

01-05-2016 is de startdatum van UCC

IT 2020

Tegen 01-01-2021 moeten alle Europese IT systemen operationeel zijn

Historiek

Planning UCC (praktijk)

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Testen zouden mogelijk zijn vanaf 05/04/2016 Realiteit is vanaf 11/04/2016 14/04/2016: CRSNP meeting samen met de douane om te testen Live vanaf 02/05/2016

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvangsfase UCC

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De aangevers worden geacht de documenten juist op te stellen en gebruik te maken van de nieuwe codes Echter zullen niet altijd specifieke validatieregels ter beschikking zijn op deze nieuwe codes bij de douane (bij GO-LIVE) Op de oude codes wordt er wel gecontroleerd en kunnen dus niet gebruikt worden Info CRSNP

Vragen & antwoorden

Historiek

The proof of …

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Terminologie UCC

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Voor 30/04/2016

Na 01/05/2016

Europese Gemeenschap

Europese Unie

Communautaire goederen

Uniegoederen

Niet-communautaire goederen

Niet-Uniegoederen

Economische douaneregelingen

Bijzondere regelingen

AEO certificaat

AEO vergunning

Historiek

Vergunningen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Vergunningen zonder einddatum blijven geldig tot 01/05/2019 of herziening Dit geldt niet voor vergunningen van tijdelijke duur, die blijven slechts geldig tot de einddatum van de vergunning Lidstaten hebben op die manier de tijd om de vergunningen te herzien Er kunnen eerdere herzieningen ingepland worden

Vragen & antwoorden

Historiek

Vergunningen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De lidstaten kunnen kiezen hoe ze de vergunningen herzienPlannen en herzien van de vergunningen over de hele overgangsfaseToestaan dat de vergunning geldig blijft tot 30/04/2019 en daarna intrekkenTijdens de overgangsfase nieuwe UCC vergunningen voorzien na een audit maar met een uitvoeringsdatum vanaf 01/05/2019

Los van de vergunningen zijn wel de nieuwe UCC procedures van toepassing!

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Belangrijkste wijziging is bewijs van praktische vakbekwaamheid ten aanzien van de douane Alle AEO vergunningen zullen herbeoordeeld worden tegen 01/05/2019

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Benaming AEO-F verdwijnt, de 2 vergunningen wordt 1 gecombineerde vergunning met 1 referentienummer De faciliteit beperkte dataset ENS vervalt (wordt nauwelijks gebruikt in de praktijk) Indienen self-assessment zal verplicht zijn bij aanvraag

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO-C voorwaarden

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Marktdeelnemer

Gevestigd in douanegebied van de unie Vakbekwaamheid

 

3 jaar praktische ervaring

Of beroepskwalificaties door opleiding

Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn!

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO-C voorwaarden

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces Financiële solvabiliteit

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO-S voorwaarden

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Marktdeelnemer

Gevestigd in douanegebied van de unie Passende staat van dienst op gebied van naleven douanevereisten. Ook de belastingwetgeving mag niet ernstig overtreden zijn! Deugdelijke handels- en vervoersadministratie. Activiteiten en goederen goed onder controle hebben tijdens logistiek proces

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO-S voorwaarden

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Financiële solvabiliteit

Waarborgen van de veiligheid(snormen) van de internationale supply chain Vakbekwaamheid is hier geen voorwaarde

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO voordelen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Mogelijkheid tot doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag van rechten of ontheffing van borgstelling Centralised clearance EiDR als douaneaangifte door inschrijving in eigen boekhouding en vrijstelling van kennisgeving aan douane Self-assessment

Vragen & antwoorden

Historiek

AEO voordelen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Bij AEO-S dient er bij (weder)uitvoeraangiftes geen safety & security gegevens meer opgenomen te worden Overbrengen tussen RTO’s van verschillende douane-autoriteiten Bananenweger Toegelaten geadresseerde (TIR)

Vragen & antwoorden

Historiek

BTI

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Geldigheid verlaagd van 6 jaar naar 3 jaar

Geldigheid voor BTI’s toegewezen voor 01/05/2016 blijft behouden Geldig voor alle douane-autoriteiten

Dient verplicht vermeld te worden in de aangifte met bijgevoegd document C626 in vak 44 Het is dus niet meer vrijblijvend maar bindend!

Vragen & antwoorden

Historiek

Oorsprong

De theorie

(niet-preferentieel)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Betere definitie van wat als toereikende beof verwerking wordt beschouwd Definitie van list rules (bijlage 22-01 DA)

Vragen & antwoorden

Historiek

Oorsprong

De theorie

(preferentieel)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Registered Exporter System (REX)

 

Vanaf 01/01/2017 Overgang tussen 01/01/2017 en 01/07/2020

Op termijn (2018?) zou de EUR1, FORM A en de oorsprongsverklaring komen te vervallen

Vragen & antwoorden

Historiek

Oorsprong

De theorie

(preferentieel)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Als REX-geregistreerde mag een uitvoerder zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen Dit zou op termijn een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de goederenflow/supply chain

Vragen & antwoorden

Historiek

Oorsprong

De theorie

(preferentieel)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Kwijtschelding door te bewijzen dat er te weinig invoerrechten werden geheven te wijten aan

 

Een vergissing van de bevoegde autoriteitenWaarbij de schuldenaar te goeder trouw heeft gehandeld

Die de betrokken schuldenaar rederlijkerwijze niet zelf had kunnen ontdekken

Vragen & antwoorden

Historiek

Oorsprong

De theorie

(preferentieel)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Rederlijkerwijze kan aangetoond worden door als importeur bezoeken af te leggen bij de exporteur en de nodige verslaggeving hieromtrent op te stellen Zie document Q&A

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De transactiewaarde wordt bepaald op basis van de verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen in het douanegebied zijn binnengebracht Als de goederen niet worden verkocht voor uitvoer naar de Unie vooraleer ze het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, zal de transactiewaarde bepaald worden aan de hand van de verkoop ten tijde van hun verblijf onder de regeling tijdelijke opslag, entrepot, actieve veredeling…

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

First sale is dus niet meer toegestaan

Last sale komt in de plaats Case by case bepalen! De huidige manier van bepaling kan verder gebruikt worden tot en met 31/12/2017

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

In het douanedocument kan bij inslag in entrepot geen douanewaarde worden ingebracht! DV1 gebruiken totdat de nationale invoersystemen zijn aangepast Voor interpretatie vatbaar!

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Fabrikant in China verkoopt aan Zwitserse firma Zwitserse firma verzendt de goederen naar België en slaat ze op in een douane-entrepot. Tijdens de opslag worden de goederen verkocht aan een Belgische firma Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De verkoop van de Chinees aan de Zwitser dient gebruikt te worden voor het bepalen van de douanewaarde bij invoer aangezien dit de verkoop is die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Fabrikant in Vietnam brengt goederen over naar België en slaat ze op in een douaneentrepot Tijdens de opslag worden de goederen door de Vietnamees verkocht aan een Noorse koper Tijdens de opslag verkoopt de Noor de goederen aan een Belgische koper Alle verkopen vinden plaats vóórdat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Voor de verkoop zijn er 2 mogelijkheden

 

Factuur van de Vietnamees aan de Noor Factuur van de Noor aan de Belg

Afhankelijk van welke transactie (factuur) bij de invoeraangifte wordt overgelegd, mits controleerbaar

Vragen & antwoorden

Historiek

Douanewaarde – weet

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Transactiewaardes kunnen tussen verkoper en koper vastgelegd worden op voorwaarde dat hiervoor een afgesloten overeenkomst was opgesteld vóór 18/01/2016

Vragen & antwoorden

Historiek

Royalties

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Royalties en licentierechtenDe verkoopsvoorwaarden worden gepreciseerd in UCCZie informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie

Vragen & antwoorden

Historiek

Zekerheidsstelling

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Zekerheidsstelling100% zekerheidsstelling verplicht voor alle douaneregelingen en tijdelijke opslagZekerheid kan gelinkt worden aan één of meerdere lidstatenVermindering of ontheffing wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden (artikel 84 DA)Bestaande zekerheden kunnen verder gebruikt worden tot de herbeoordeling (deadline 01/05/2019)

Vragen & antwoorden

Historiek

Tijdelijke opslag

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Zee

 

90 dagen geldig Voor beweging: CUSCAR, voorlopig enkel mogelijk door de verantwoordelijke scheepsagent

Lucht

 

90 dagen geldig Voor beweging: er wijzigt ‘niks’

Er zal maandelijkse rapportering zijn van de douane op de 15e van de maand

Historiek

RTO

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Bij een overbrenging start de termijn van 90 dagen niet opnieuw, deze loopt gewoon door Het lijkt als terminal operator onontbeerlijk om een RTO vergunning aan te vragen Om goederen te verplaatsen tussen lidstaten onder RTO is AEO-C vergunning vereist Bestaande convenanten komen te vervallen vanaf 01/05/2016

Vragen & antwoorden

Historiek

Centralised clearance

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Gecentraliseerde vrijmakingIndienen van een douaneaangifte bij het douanekantoor van de plaats waar de aangever gevestigd is terwijl de goederen fysiek worden aangeboden bij een ander douanekantoor

Enkel indien AEO-C vergunning

Vragen & antwoorden

Historiek

Centralised clearance

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Enkel voor regelingen vrij verkeer, douaneentrepot, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, actieve veredeling, passieve veredeling, uitvoer, wederuitvoer Raadplegingsprocedure is vereist indien meer dan 1 lidstaat betrokken is Verschillende vormen zijn mogelijk (standaard aangifte, vereenvoudigde aangifte, kennis van aanbrengen, douaneaangifte in de vorm van EiR)

Vragen & antwoorden

Historiek De theorie

Entrepots

De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

Vak 49 Voor 30/04/2016

Na 01/05/2016

A

R (publiek entrepot type I)

B

S (publiek entrepot type II)

F

T (publiek entrepot type III)

C, D, E

U (particulier entrepot)

Historiek

Entrepots

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Regeling K vervalt, alles wordt regeling JZowel voor entrepot D als voor entrepot E volgens principes D

Voor entrepot D en E (principes D) is het momenteel toegestaan om de douanewaarde te hanteren berekend op het moment van inslag in het entrepot Samengevat: voor de entrepots verschillend van D en E (principes D) verandert enkel de benaming, niet het onderliggend concept

Vragen & antwoorden

Historiek

Entrepots

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Inslagaangifte gemaakt na 01/05/2016Bij uitslag (aanzuivering): nieuwe codes gebruikenBij regularisatie: nieuwe codes gebruiken

Vragen & antwoorden

Historiek

Entrepots

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Inslagaangifte gemaakt vóór 01/05/2016

 

Bij uitslag (aanzuivering)Uit entrepot D en E (principes D): vak 49 dient D of E zijnBij regularisatie nieuwe codes gebruiken

Uit entrepot A, B, C, E, F: vak 49 dient R, U, S of T te zijn

Vragen & antwoorden

Historiek

Actieve veredeling/BDO

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Terugbetaling verdwijnt

Wederuitvoer van de ‘behandelde producten’ is niet langer vereist als voorwaarde om gebruik te maken van de regeling AV Geen compenserende interest meer verschuldigd De bestaande vergunning met terugbetaling of behandeling onder douanetoezicht worden automatisch vergunningen onder schorsingssysteem

Vragen & antwoorden

Historiek

Passieve veredeling

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De hoofdregel voor ontstaan van de douaneschuld is de toegevoegde waardeDe veredelingskosten van buiten de EU vormen de basis van de douaneschuld

De methode die onder het huidige CDW als basisregel wordt gebruikt, zijnde het verschil tussen rechten op uitgevoerde en ingevoerde goederen, verdwijnt

Vragen & antwoorden

Historiek

Tijdelijke invoer

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Basisprincipes blijven bijna onveranderd

De hoofdregel voor het ontstaan van de douaneschuld wijzigtDe douaneschuld wordt berekend op het moment van de vrijgave voor het vrije verkeer

Afschaffing compenserende interest

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijz. bestemmingen

De theorie

(T5)

De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Basisprincipes blijven onveranderd

T5 wordt niet langer gebruikt als controleformulier voor de overdracht van rechten en plichten De overdracht zal gecontroleerd worden aan de hand van de administratie van de vergunninghouder De douaneautoriteiten zullen voorwaarden omschrijven zodat deze aanvaardbaar zijn voor transfer

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Begrip uitvoerder (artikel 1.19 DA)De persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die, op het ogenblik van de aanvaarding van de aangifte, houder is van het contract met de geadresseerde in het derde land en de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebrachtIn de andere gevallen, de persoon gevestigd in het douanegebied van de Unie die de bevoegdheid heeft om te beslissen dat de goederen naar een bestemming buiten het douanegebied moeten worden gebracht

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Een Belgische firma verkoopt aan een ZuidAfrikaanse firma met incoterm EXW In principe kan de Belgische firma geen uitvoerder zijn door de incoterm De Zuid-Afrikaanse firma kan ook geen uitvoerder zijn want die heeft geen vestiging in de Europese Unie

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer – case

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Dit betekent dat er een vertegenwoordiger zou moeten gebruikt worden Volgens de BTW zou de Belgische firma uitvoerder moeten zijn om vrijstelling van BTW te kunnen genieten Conflict tussen douanewetgeving en BTW wetgeving?

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer – aanvullend

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Papieren versie van het uitvoergeleidedocument dient niet langer aangeboden te worden bij kantoor van uitgang Enkel MRN is voldoende T5 komt te vervallen (zie eerder) Zekerheid van uitvoercertificaat AGREX wordt vrijgegeven op het moment van de bevestiging van de uitgang

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer - EMCS

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Bij PLDA uitvoer voorafgegaan door een EMCS uitvoer dient er ook een bewijs van exit geleverd te worden voor het EMCS uitvoer document zelf De exit confirmation van de PLDA uitvoer wordt niet als voldoende beschouwd voor exit van EMCS uitvoer

Vragen & antwoorden

Historiek

Uitvoer – charge report

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

LuchtvrachtTesten zijn ongoing (User Acceptance Testing is begonnen op 08/01/2016)

 

Had in principe al opgeleverd moeten zijnGo-LIVE voorzien voor juni 2016 maar niet verplicht voor de firma’sDatum van verplichting is niet gekend

Actueel nog problemen bij de douane (opnieuw opbouwen testomgeving)

Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Algemeen OLS Customs

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De effectieve wijzigingen zijn geïmplementeerd op basis van een parameter met datumstempel Bij uitstel door de douane kan Organi eenvoudig die parameter aanpassen zodat de nieuwe wijzigingen nog niet actief zijn.

Vragen & antwoorden

Historiek

Entrepots

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

De entrepotdefinities laat Organi voorlopig ongewijzigd De ID van het entrepot zal de nieuwe codes krijgen bij gebruik in een aangifte Organi bekijkt of het mogelijk is om de BTI te voorzien in de fiches van het entrepot

Vragen & antwoorden

Historiek

Entrepots

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Organi voorziet een procedure voor het aanpassen van de defaults, sjablonen en goederencodes zodat de nieuwe bijgevoegde documenten voorzien zijn Alle codetabellen zijn aangepast

 

Nieuwe codes zijn toegevoegd Geschrapte codes zijn voorzien van een vermelding ‘! Niet na 01/05/2016 !’

Organi voorziet geen conversie bij verwerking van XML’s ter integratie

Vragen & antwoorden

Historiek

Regelingen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe omschrijvingen Regeling

Omschrijving

C

Wederuitvoer na plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer

G

Douanestatus van Uniegoederen

I

Plaatsing van goederen onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer

J

Opslag in een douane-entrepot

K

Opslag in douane-entrepot type D => wordt geschrapt!

Vragen & antwoorden

Historiek

Regelingen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Volgende codes mogen enkel nog gebruikt worden als voorafgaande regeling en niet meer als nieuwe regeling!

   

02 41

78 91

Dit gaat over actieve veredeling met terugbetalingssysteem en over behandeling onder douanetoezicht

Vragen & antwoorden

Historiek

Regelingen

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Code 07 komt in de plaats als nieuwe regeling en werkt in combinatie met 0A6 als nationale code

Vragen & antwoorden

Historiek

Vak1,

de 2

deelvak

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe omschrijvingen Regeling

Omschrijving

A

Blijft een gewone aangifte

B of C

Vereenvoudigde aangifte

E of F

Vereenvoudigde aangifte (zoals bedoeld onder code B of C) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen

X of Y

Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure zoals bedoeld onder de codes B, C, E of F

Z

Aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure overeenkomstig de artikelen 166, 167 en 182 van het UCC

Vragen & antwoorden

Historiek

Verpakkingscodes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Volgende verpakkingscodes worden geschrapt

Dit heeft ook invloed op OLS zelf Overzicht verpakkingscodes AV (capsule)

BD (plaat)

CD (blik, met handvat en tuit)

HN (houder, hanger)

IG (verpakking, ingepakt in papier)

PG (plaat)

PY (platen, gebundeld of samengevoegd)

QC (vat, van aluminium, nietafneembaar deksel)

QJ (vat, van hout, met afneembaar deksel)

QQ (doos, van hout, echt hout, met stofdichte wanden)

SX (set)

TI (vat)

VI (flesje)

VS (los gestort, schroot)

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe bijgevoegde documenten Code

Omschrijving

C501

Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen

C502

Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – veiligheid

C503

Vergunning voor status van geautoriseerd marktdeelnemer – douanevereenvoudigingen/veiligheid

C504

Vergunning voor vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen

C505

Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe bijgevoegde documenten Code

Omschrijving

C506

Vergunning voor uitstel van betaling

C507

Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten

C508

Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten

C509

Vergunning voor beheer opslagruimten voor de tijdelijke opslag van goederen

C510

Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe bijgevoegde documenten Code

Omschrijving

C506 C511

Vergunning voor uitstel vanvan betaling de status de toegelaten afgever ten bewijze van betreffende de douanestatus van uniegoederen Beschikking terugbetaling van bedragen aan

C507 C512 C508 C513 C514 C509 C510 C515

invoerof uitvoerrechten Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking invoer- of uitvoerrechten Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door Vergunning opslagruimten voor de tijdelijke inschrijving voor in debeheer administratie van de aangever, inclusiefopslag voor va de ngoederen regeling uitvoer Verginning onderhouden een lijndienst zelf Vergunningvoor voorhet beoordeling door van de marktdeelnemer

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe bijgevoegde documenten Code Code

Omschrijving Omschrijving

C506 C511 C516

Vergunning vanvan betaling de dede toegelaten afgever ten Vergunning voor voor uitstel hetstatus gebruik van regeling tijdelijke invoer bewijze vanvoor de douanestatus vanopslagruimten uniegoederen Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aanopslag Vergunning het beheer van voor de

C507 C517 C512 C508 C513 C518 C514 C509 C519 C510 C520 C515

invoerof uitvoerrechten Vergunning voor van douane-entrepot de vereenvoudigde aangifte van goederen in het een gebruik particulier Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking het beheer van opslagruimten voor deaan opslag invoerof uitvoerrechten van goederen in een douane-entrepot type I door Vergunning voor hetpubliek doen van een douane-aangifte Vergunning beheer opslagruimten de tijdelijke opslag Vergunning voor voor het beheer van opslagruimten voorinclusief de opslag inschrijving in de administratie van devoor aangever, va vanngoederen goederen in een publiek douane-entrepot type II voor de regeling uitvoer Verginning onderhouden van een geadresseerde lijndienst zelf de status vandoor toegelaten TIR Vergunningvoor voorhet beoordeling de marktdeelnemer regeling

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe bijgevoegde documenten Code Code

Omschrijving Omschrijving

C506 C511 C521 C516

Vergunning vanvan betaling de de toegelaten toegelaten afzender afgever ten Vergunning voor voor uitstel hetstatus gebruik van de regeling tijdelijke invoer bewijze Uniedouanevervoer van betreffende de douanestatus van Beschikking terugbetaling van bedragen aan Vergunning voor het beheer van uniegoederen opslagruimten voor de

C507 C517 C512 C522 C508 C513 C518 C523 C514

C509 C519 C524 C510 C520 C515 C525 C526

invoerof uitvoerrechten Vergunning voor het de status gebruik van van toegelaten de vereenvoudigde geadresseerde aangifte opslag van goederen in een particulier douane-entrepot Uniedouanevervoer Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen Vergunning Vergunningvoor voorgecentraliseerde het beheer van vrijmaking opslagruimten vooraan de

invoerof uitvoerrechten Vergunning voor van verzegelingen van eendoor opslag van goederen in eenvan publiek douane-entrepot type I Vergunning voorhet hetgbruik doen een douane-aangifte bijzonder model Vergunning voor beheer opslagruimten de tijdelijke Vergunning voor het beheer vanvan opslagruimten voor deopslag inschrijving in de administratie devoor aangever, inclusief

va ngoederen Vergunning voor het gebruik de aangifte douanevervoer opslag goederen in een van publiek douane-entrepot type II voor devan regeling uitvoer met een beperkte Verginning voor onderhouden van een geadresseerde lijndienst zelf degegevensset status vandoor toegelaten TIR Vergunning voorhet beoordeling de marktdeelnemer Vergunning voor het gebruik van een elektronische regeling vervoersdocument als douaneaangifte Vergunning voor de status van erkende weger van bananen

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden Code

Omschrijving

C506 C511 C019

Vergunning voor uitstel van betaling de gebruik status van van dederegeling toegelaten passieve afgever veredeling ten bewijze vanvoor de douanestatus vanregeling uniegoederen Beschikking betreffende van bedragen aan Vergunning gebruik terugbetaling van de actieve veredeling

C507 C601 C512 C626 C508 C513

C514 C627 C509 N990 C510 C515 4009

invoerof uitvoerrechten Vergunning het gebruik de vereenvoudigde aangifte Beschikkingvoor betreffende een van bindende tariefinlichting (BTIBeschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan Vergunning gecentraliseerde vrijmaking beschikking)voor invoer- of uitvoerrechten Vergunning Beschikking voor betreffende het doen eenvan bindende een douane-aangifte oorsprongsinlichting door Vergunning voor beheer opslagruimten de tijdelijke opslag inschrijving (BOI-beschikking) in de administratie van devoor aangever, inclusief va ngoederen voor de regeling uitvoer Vergunning voor het gebruik van de regeling bijzondere Verginning voor onderhouden een lijndienst zelf Vergunning bestemming voorhet beoordeling door van de marktdeelnemer Domiciliëringsprocedure bij het in vrij verkeer brengen na opslag in particulier douane-entrepot

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Ter info: bijgevoegd document 4009 mag (en moet) enkel gebruikt worden als de 1e letter van het ID entrepot een D of E is Met andere woorden, vanaf 01/05/2015 is dit in principe niet meer van toepassing

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden, maar naamsverandering Code Code

Omschrijving Omschrijving

3030 C506 C511 C516

Bewijs van douanestatus van Uniegoederen een toegelaten Vergunning voor van betaling de van dede toegelaten afgever ten Vergunning voor uitstel hetstatus gebruik van regelingdoor tijdelijke invoer afgever bewijze van betreffende de douanestatus van Beschikking terugbetaling van bedragen aan Vergunning voor het beheer van uniegoederen opslagruimten voor de

C507 C517 3033 C512 C508 C513 C518 C514 3040 C509 C519 3046 C510 C520 C515 3047

Vergunning bijzonder bestemming meer dan aangifte één invoerof uitvoerrechten voor het gebruik dewaarbij vereenvoudigde opslag van goederen in een van particulier douane-entrepot lidstaat is betrokken, afgeleverd door een buiten de Beschikking betreffende kwijtschelding vanlidstaat bedragen Vergunning Vergunningvoor voorgecentraliseerde het beheer van vrijmaking opslagruimten vooraan de Benelux invoerof uitvoerrechten opslag van goederen in eenvan publiek douane-entrepot type I Vergunning voor het doen een douane-aangifte door Vergunning douane-entrepot waarbij meer dan één lidstaat is Vergunning beheer opslagruimten de tijdelijke Vergunningvoor voor het beheer vanvan opslagruimten voor deopslag inschrijving in de administratie devoor aangever, inclusief betrekking, afgeleverd in een anderen lidstaat va ngoederen opslag goederen in een publiek douane-entrepot type II voor devan regeling uitvoer Actieve veredeling, klassieke typevan een lijndienst Verginning onderhouden de status vandoor toegelaten geadresseerde TIR Vergunningvoor voorhet beoordeling de marktdeelnemer zelf Actieve regelingveredeling, globalisatie

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden, maar naamsverandering Code

Omschrijving

3051

Vergunning actieve verdeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat

3057

Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat

3058

Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane controle voorafgaande aan de uitvoer en betaling van een uitvoerrestitutie

3068

Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat

4009

Domiciliëringsprocedure

4012

Actieve veredeling (met globalisatie)

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving Omschrijving

3051 C600

Vergunning Vergunning actieve beheer verdeling douane-entrepot waarbij meer dan één lidstaat is afgeleverd in terugbetaling een andere lidstaat 3016, 3017, betrokken, Actieve veredeling 3057 Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is 3018 afgeleverd in douanetoezicht een andere lidstaat 3022, 3023, betrokken, Behandeling onder 3058 Vervaardiging van goederen onder douanetoezicht en douane 3024 controle aan de uitvoer en betaling van een 3041 Vrijvoorafgaande entrepot uitvoerrestitutie 3048, 3049 Actieve veredeling, terugbetaling – klassieke type + 3068 Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat globalisatie is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat 3054, 4054 Behandeling onder douanetoezicht – klassieke type + 4009 Domiciliëringsprocedure globalisatie 4012 veredeling (met globalisatie) 3055, 4055 Actieve Grensoverschrijdende vergunning behandeling onder douanetoezicht

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code

Omschrijving

3004

In vrij verkeer brengen

3005

In vrij verkeer brengen met globalisatie

3007

Douane-entrepot

3008

Douane-entrepot met globalisatie

3010

Tijdelijke invoer

3011

Tijdelijke invoer met globalisatie

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en vervanging door C512 Code

Omschrijving

3004 3013

In Actieve vrij verkeer veredeling brengen

3005 3014

In Actieve vrij verkeer veredeling brengen met met globalisatie globalisatie

3007 3019

Douane-entrepot Passieve veredeling

3008 3020

Douane-entrepot Passieve veredeling met met globalisatie globalisatie

3010 3025

Tijdelijke Uitvoer invoer

3011 3026

Tijdelijke Uitvoer met invoer globalisatie met globalisatie

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en vervanging door C514 Code

Omschrijving

4008

Domiciliëringsprocedure

4010

Domiciliëringsprocedure EiR

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C5183038 = entrepot type A

Mag niet meer gebruikt worden en wordt vervangen door C5193039 = entrepot type B

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijgev. documenten

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en vervanging door C517

       

3034 = entrepot type C 4034 = entrepot type C grensoverschrijdend 3035 = entrepot type C

4035 = entrepot type D grensoverschrijdend 3036 = entrepot type D 4036 = entrepot type E grensoverschrijdend 3037 = entrepot type E (principes D) 4037 = entrepot type E (principes D) grensoverschrijdend

Vragen & antwoorden

Historiek

Nationale codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden maar veranderen van naam Code

Omschrijving

0D1

Wederuitvoer van veredelingsproducten waarvoor een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld naar de landen die te maken hebben met de “no drawback” regel

2A4

Veredelingsproducten die terugkeren naar een andere lidstaat na passieve veredeling (driehoeksverkeer wordt geschrapt in de uitleg)

5A5

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de lokalen van een douane-entrepot

5A7

Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen of producten

7A1

Inslag in douane-entrepot van niet-communautaire goederen

7A3

Inslag in douane-entrepot van communautaire goederen

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden

       

B01 tot en met B04 B51 tot en met B54 C01 tot en met C04

C06 tot en met C41 C51 en C52 D01 tot en met D29 D51 E01 en E02

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden

        

E51 tot en met E53 E61 tot met E63 E71

F01 tot en met F04 F06 F21 en F22 F41 F51 F61 tot en met F64

Vragen & antwoorden

Historiek

Nationale codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving

0E1

Wederuitvoer van behandelde producten waarvoor een bewijs is afgegeven of opgesteld naar de land die te maken hebben met de “no drawback” regel

0F1

Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt eveneens als aangifte ten verbruik BTW

0F2

Aangifte behandeling onder douanetoezicht geldt niet als aangifte ten verbruik BTW

4A6

In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in de lokalen van een douane-entrepot

Vragen & antwoorden

Historiek

Nationale codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving

4A7

In vrij verkeer brengen in kader van regeling actieve veredeling (terugbetalingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot

5A6

Plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) in een vrije zone of vrij entrepot

7A4

Inslag in het entrepot van type D van niet-communautaire goederen

7A6

Inslag in entrepot van het type D van communautaire goederen

Vragen & antwoorden

Historiek

Nationale codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving

7A8

Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn

7B8

Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn

8C1

Definitieve uitvoer in het kader van AV terugbetaling

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven behouden maar veranderen van naam Code

Omschrijving

A01 tot en In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen met A05 en A08 A51 tot en met A53

In de omschrijving zal schorsingssysteem verdwijnen

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe aanvullende codes Code

Omschrijving

B07 tot en In A01 Voorgaande de omschrijving invoer zal vanschorsingssysteem veredelingsproducten verdwijnen in het kader van met A05 en passieve veredeling A08 F44 In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten A51 tot en waarvoor In de omschrijving het bedrag zalvan schorsingssysteem invoerrechten wordt verdwijnen berekend met A53 overeenkomstig artikel 86, lid 3 van het UCC

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving

B07 A01 A06 tot en met A05 en A08 F44

Voorgaande In Onder de omschrijving een regeling invoer zal van AV schorsingssysteem terugbetalingssysteem veredelingsproducten verdwijnen in geplaatste het kader van passieve goederenveredeling bestemd om in het buitenland voor militaire doleinden wordenbrengen gebruiktvan veredelingsproducten In het vrijeteverkeer

A51 A07 tot en met A53

waarvoor In Onder de omschrijving eenhet regeling bedrag zal AVvan schorsingssysteem terugbetalingssysteem invoerrechten wordt verdwijnen geplaatste berekend overeenkomstig goederen bestemd artikel voor86, uitvoer lid 3 naar van het het UCC continentaal plat

B05

Met gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten terugkerende veredelingsproducten met gebruik veredelingskosten voor de berekening

F11

Behandeling onder douanetoezicht in gevallen waarin de economische voorwaarden worden geacht te zijn vervuld

Vragen & antwoorden

Historiek

Aanvullende codes

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Niet meer gebruikt en geen vervanging Code

Omschrijving

B07 A01 F42 tot en In Voorgaande de hetomschrijving vrij verkeer invoer zal brengen vanschorsingssysteem veredelingsproducten van veredelingsproducten verdwijnen in het kader waarop van met A05 en passieve invoerrechten veredeling van toepassing zijn A08 F44 F43 In het vrije vrij verkeer verkeerbrengen brengenvan vanonder veredelingsproducten een regeling AV A51 tot en waarvoor In geplaatste de omschrijving het goederen bedrag zalof van schorsingssysteem van invoerrechten verdelingsproducten wordt verdwijnen berekend zonder met A53 overeenkomstig compenserende artikel interesten 86, lid 3 van het UCC 823

Controle-exemplaar T5

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijzondere vermelding

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Wordt toegevoegd10800 = bijzondere regel voor de berekening van de invoerrechten voor veredelingsproducten (wettelijke basis artikel 86, lid 3, van het UCC)

Wordt geschrapt

 

10400 = goederen AV/T 30400 RET-EXP = wens om exemplaar nr. 3 terug te ontvangen

Vragen & antwoorden

Historiek

Bijzondere vermelding

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Blijven bestaan maar veranderen van naam10200 en 10300 = Goederen AV/S wordt vervangen door AV-goederen

Vragen & antwoorden

Historiek

Type belasting

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Zal niet meer gebruikt wordenA10 – douane rechten op landbouwproducten

Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 1: inslag in entrepot U (vroeger D)

 

Regeling K moet regeling J worden

 

C600 als bijgevoegd document verwijderen3035 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C517

Prijs van de goederen mag niet meer ingevuld worden! 4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 2: uitslag in entrepot U (vroeger D)4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514Dit betekent dat er geen prijs van de goederen meer moet ingevuld worden bij inslag noch bij wederuitvoer!

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 3: inslag in entrepot S (vroeger B)

 

C600 verwijderenPreferentie invullen in tarieflijn

3039 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C519

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 4: inklaring in entrepot S (vroeger B)Voorafgaand document opvullen met het MRN document en datum van het eerder gevalideerd document

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 5: EX Z document4008 als bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 6: Actieve veredeling4008 al bijgevoegd document verwijderen en vervangen door C514

Vragen & antwoorden

Historiek

Demo

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Scenario 7: ManipulatieC519 met vermelding van het ‘herverpakte’ aantal colli

Vragen & antwoorden

Historiek

Planning

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Updates zijn ingepland om alle klanten naar een recente versie/patch te krijgen Laatste week april komt er nog een kleine update met alle aanpassingen in functie van UCC Eerste week van mei verdubbeling bezetting customer care is voorzien

Vragen & antwoorden

Historiek

Planning

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Let opMaandag 02/05/2016 zijn veel havenbedrijven gesloten

 

Donderdag 05/05/2015 is een feestdag Vrijdag 06/05/2016 is een brugdag voor Organi

Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

DV1Geen verplichting om die gegevens mee te sturen

    

Organi wil dit wel implementeren EDIFACT – vroeger implementatie eerst XML – nu eerst en enige Mogelijks te testen vanaf 01/06/2016 Juli – augustus 2016

Elektronische globalisatie CCRM

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Nieuwe UX

Vragen & antwoorden

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Impact op OLS Customs Extra’s

Nieuwe UX

Vragen & antwoorden

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Impact op OLS Customs Extra’s

Nieuwe UX

Vragen & antwoorden

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Portbase

 

Landingsinformatie 2.0 Domproc

Rappelbeheer

AEO Module

Vragen & antwoorden

Historiek

Extra’s

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Willen jullie hier meer over weten, spreek ons gerust hierover aan!

Vragen & antwoorden

Historiek

Documentatie

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s

Q&A (meertalige kennis is vereist )

Aanpassingen PLDA document (presentatie) Informatiedocument omtrent het douanewetboek van de Unie

Wijzigingen van de toelichting van het Enig Document De presentatie zelf

Vragen & antwoorden

Agenda Historiek

De theorie De praktijk en impact op OLS Customs Demo’s en planning

Extra’s Vragen & antwoorden

Historiek

Vragen & antwoorden

De theorie De praktijk Demo’s en planning Extra’s Vragen & antwoorden

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF